Itay Marienberg-Milikowsky

  

תלמיד מחקר במחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. כותרת עבודת הדוקטורט: 'למעלה מן העניין: יחסי הגומלין בין סיפור והקשרו בתלמוד הבבלי [סיפורים שנכפלו בסוגיות שונות כמקרה מבחן]'.